Baert BVBA
BE 0449.691.208                  

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
Bedrijvenlaan 8
9080 Lochristi

Telefoon:
09 345 94 31      

E-mail:
info@baertbvba.be  

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bvba Baert Gebroeders vanaf september 2011

 1. Al onze verkopen gebeuren uitsluitend aan de volgende algemene voorwaarden, welke stipt gevolgd worden.
 2. De algemene aankoopvoorwaarden vervat in brieven van klanten zijn voor ons niet bindend, tenzij zij door de BVBA BAERT GEBROEDERS schriftelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en huidige voorwaarden van de BVBA BAERT GEBROEDERS primeren deze laatste.
 3. De ontvangst van de faktuur of bestellingsbevestiging houdt ook de aanvaarding in van onze algemene en speciale voorwaarden.
 4. De klanten zijn volledig verantwoordelijk voor de goederen en het materiaal dat op hun werven geleverd werd zowel voor het goede behoud of de eventuele verdwijning en of de schade die het zou kunnen hebben ondergaan.
 5. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper en kunnen teruggevorderd worden zonder ingebrekestelling, zolang de koper nalaat te betalen volgens overeenkomst.
 6. Onze koopwaren worden altijd verkocht, aanvaard en geleverd af onze werkhuizen. Zij worden verzonden op risico en kosten der kopers, welke de wijze van verzending ook moge zijn, zelfs in geval van verzending franco.
 7. Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven, het geven hiervan brengt geen verbintenis voor de verkoper met zich mee. Vertraging geeft de koper niet het recht schadevergoeding te eisen of de bestelling te weigeren.
 8. Bij levering van goederen of bij levering en plaatsing door de BVBA BAERT GEBROEDERS, dient de klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de klant nauwkeurig gemeld te worden per aangetekend schrijven of fax binnen de 48 uren aan de BVBA BAERT GEBROEDERS. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekend schrijven, ten laatste verstuurd binnen de maand na levering of na levering en plaatsing door de BVBA BAERT GEBROEDERS. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. In geval van ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, zal de BVBA BAERT GEBROEDERS de geleverde goederen vervangen of herstellen. De BVBA BAERT GEBROEDERS kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd
 9. Al onze fakturen zijn betaalbaar te Lochristi, zonder korting. Wissels of andere beschikkingen op de aankoper vormen geen afwijking van deze bepaling.
 10. Bij niet betaling van onze fakturen op de vervaldag zal op het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend worden van 1% per maand vertraging. Daarenboven zal het verschuldigde faktuurbedrag ten titel van fortaitaire schadevergoeding vermeerderd worden met 15% met een minimum van € 50,00.
 11. WAARBORG – Onze leveringen en plaatsingen zijn twee jaar gewaarborgd. Deze waarborg beperkt zich tot herstelling en vervanging op de werf, indien de plaatsing door onze zorgen is uitgevoerd en tot levering, zonder montage, van wisselstukken indien wij de oorspronkelijke plaatsing niet zelf hebben uitgevoerd. De waarborg vervalt wanneer de koper de betalingsvoorwaarden niet nakomt of het onderhoud van de goederen verwaarloosd of er slecht gebruik van maakt. Wanneer door de BVBA BAERT GEBROEDERS, een langere waarborgtermijn dan twee jaar wordt toegestaan, beperkt de waarborg zich alleen tot vervanging of herstelling van de goederen. De verplaatsingskosten, kosten van ontmantelen en plaatsing van de te vervangen goederen zullen altijd worden aangerekend.
 12. Plaatsing: is voor de verkoper indien dit vermeld werd in het aanbod. Werken van andere ambachten, voortvloeiend uit de werken uitgevoerd door de verkoper, vallen buiten het kader van het aangenomen werk. In de regiewerken zijn, buiten de uren van prestaties op de werkplaats, de verplaatsing der monteerders en eventuele verblijfskosten ten laste van de verkoper.
 13. De BVBA BAERT GEBROEDERS kan bij een herstelling, zelfs deze onder waarborg, nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt om de te herstellen of te vervangen goederen te bereiken.
 14. KLEURVERSCHILLEN – Kleine kleurverschillen tussen de in door de BVBA BAERT GEBROEDERS aangeboden catalogussen of monsters en de uiteindelijk geleverde goederen kunnen steeds voorkomen. Ook bij het moffelen van de profielen volgens RAL nummer kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen lakkerijen onderling. Dergelijke afwijkingen geven de klant nooit het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren of enigerlei schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen.
 15. ANNULATIE VAN EEN BESTELLING – In het geval dat een klant een gedane bestelling vernietigd en de BVBA BAERT GEBROEDERS kan bewijzen dat al kosten zijn gemaakt
  voor deze bestelling, zal de klant verplicht worden de gemaakte kosten aan de BVBA BAERT GEBROEDERS te vergoeden en zal buiten deze kosten steeds een bedrag van 25% van de waarde van de bestelling worden aangerekend. Indien het hier gaat om goederen gemaakt op maat en bijgevolg slechts waarde hebben indien zij worden gebruikt op de plaats waarvoor zij zijn bestemd zal de schadevergoeding minstens de overeengekomen prijs van de goederen bedragen met voorbehoud voor de eventuele door de BVBA BAERT GEBROEDERS verder te bewijzen schade.
 16. Bij het doorgeven per telefoon voor afmetingen van rolluiken, poorten, zonwering, etc. moet de telefonische oproep zo spoedig mogelijk gevolgd worden door een schriftelijke bevestiging en dit ten laatste binnen de 24 uur. Bij gebrek hieraan, kan later de BVBA BAERT GEBROEDERS nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuist afgewerkte goederen en zullen deze of de kosten voor aanpassing worden aangerekend.
 17. De vennootschap heeft haar zetel in het gerechtelijke arrondissement Gent en het vredegerecht van Zelzate. Bijgevolg is uitsluitend deze rechtbank bevoegd in geval van betwisting en/of rechtsgeding